ДОКУМЕНТИ ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

1.Меком АД - консолидиран
 
1.1  Меком АД - Консолидиран - 30.06.2008;
1.2. Меком АД - Консолидиран - 30.09.2008;
1.3. Меком АД - Консолидиран - 31.12.2008;
1.4.
Mekom АД - Консолидиран годишен 2008
1.5. Меком АД - Консолидиран - 31.03.2009
1.6. Меком АД - Консолидиран - 30.06.2009
1.7.
Меком АД - Консолидиран - 30.09.2009

1.8. Меком АД - Консолидиран - 31.12.2009

1.9. Меком АД – Консолидиран годишен 2009

1.10. Меком АД – Консолидиран – 31.03.2010

1.11. Меком АД – Консолидиран – 30.06.2010

1.12. Меком АД – Консолидиран – 30.09.2010

1.13. Меком АД – Консолидиран – 31.12.2010

1.14 Меком АД – Консолидиран годишен 2010

1.15 Меком АД – Консолидиран – 31.03.2011

1.16.Меком АД – Консолидиран – 30.06.2011

1.17.Меком АД – Консолидиран – 30.09.2011

1.18.Меком АД – Консолидиран – 31.12.2011

1.19.Меком АД - Консолидиран годишен 2011

1.20 Меком АД - Консолидиран - 31.03.2012

1.21. Меком АД – Консолидиран – 30.09.2012

2. Меком АД - неконсолидиран

2.1. Меком АД - неконс. - 30.06.2008
2.2. Меком АД - неконс. - 30.09.2008
2.3. Меком АД - неконс. - 31.12.2008
2.4. Меком АД - неконс. - годишен - 2008
2.5.
Меком АД - некон. - 31.03.09
2.6 Меком АД - некон. - 30.06.09
2.7. Меком АД - некон. - 30.09.09

2.8. Меком АД - некон. - 31.12.09

2.9. Меком АД - неконс. – годишен - 2009

2.10. Меком АД – неконс. – 31.03.2010

2.11 Меком АД – неконс. – 30.06.2010

2.12 Меком АД – неконс. – 30.09.2010

2.13 Меком АД – неконс.- 31.12.2010

2.14 Меком Аднеконс. – годишен - 2010

2.15 Меком АД – неконс. -31.03.2011

2.16 Меком АД – неконс. – 30.06.2011

2.16 Меком АД – неконс. – 30.09.2011

2.18 Меком АД – неконс. – 31.12.2011

2.19 Меком АД - неконс. - годишен - 2011

2.20 Меком АД - неконс. - 31.03.2012

2.21. Меком АД – неконс. – 30.09.2012

3. Меком АД - КФН-публикации и писма

3.1. Информация съгласно чл. 82 б ал.1 пр ЗППЦК
3.2. Редовно общо годишно събрание
3.3.
Протокол от редовно общо събрание - 30.06.2009 г.
3.4 Актуализиран устав 30.06.2009г.
3.5. Промяна членове СД
3.6. Уведомление за изплащане на паричен дивидент
3.7.Общо събрание на акционерите - 08.12.2009г.
3.8.Протокол събрание на акционерите -08.12.2009г.
3.9.Общо събрание на акционерите - 01.03.2009г.
3.10.Протокол събрание на акционерите -01.03.2010г.
3.11.Промяна на лицата представляващи дружеството

3.12. Протокол на СД на Меком АД за промяна на капитала на дружеството

3.13. Редовно общо годишно събрание 21.06.2010

3.14.Протокол от редовно ОСА проведено на 21.06.2010г.

3.15.Протокол на СД на Меком АД за промяна на комулативен дивидент по привилегировани акции

3.16. Уведомление за сключени договори с фирми от Русия

3.17 Проспект за публично предлагане на ценни книжа за увеличение на капитала с привилегировани акции

3.18 Вътрешна информация

3.19 Отчет за резултати от подписка за увеличение на капитала на Меком АД.

3.20."Меком" АД - Консолидиран - 31.03.2012

3.21 Уведомление за успешно вписване на увеличение на капитала на Меком АД

3.22 Материали за редовно ОСА 2011 г.

3.23 Протокол от редовно ОСА проведено на 24.06.2011г.

3.24 Материали за редовно ОСА 2012 г.

3.25 Протокол от редовно ОСА проведено на 29.06.2012г.

3.26 Протокол от ОСА проведено на 13.07.2012г.

3.27 ПОКАНА за извънредно общо събрание на акционерите - 10.08.2012г.

3.28 Протокол от редовно ОСА проведено на 10.08.2012г.

3.29 Покана за извънредно общо събрание на акционерите – 01.10.2012

3.30 Уведомление за назначаване на нов Директор за връзки с инвеститорите

3.31 Протокол от извънредно ОСА, проведено на 01.10.2012 г.

3.32 Списък на присъстващите акционери на ОСА, проведено на 01.10.2012 г.

3.33 Констативен протокол по чл. 232, ал. 4 от Търговския закон - 01.10.2012 г.

3.34 Устав – изменен на 01.10.2012 г.